Update: 15/06/2018
Chứng nhận đăng đăng ký chứng khoán
Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp cầu đã có chứng nhận đằng ký chứng khoán: Mã chứng khoán : DCG
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04