• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 12/05/2020
Báo cáo hoạt động của HĐQT trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2020
Dự kiến nhân sự HDDQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04