• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 05/01/2018
Báo cáo tài chính, hợp nhất 2016
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04