• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 13/04/2020
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2020
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04