• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 26/03/2019
Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019
- Thư mời họp ĐHCĐ Tổng công ty - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Báo cáo tổng kết sản xuất KD - Báo cáo HĐQT
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04