Update: 03/04/2017
Báo cáo ban kiểm soát
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của CTCP - Tổng công ty may Đáp Cầu . - Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty. - Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị. - Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước đại hội như sau:

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

CTCP-TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phỳc

==========oOo========

                                                                                                         Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2017.

         BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Kính thưa:   - QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU.

                      - THƯA TOÀN THỂ CÁC CỔ ĐÔNG.

 - Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ  của  CTCP - Tổng công ty may Đáp Cầu .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo  tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty  năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị.

- Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước đại hội như sau:

   I – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 .

  - Các chỉ tiêu chủ yếu - Theo nghị quyết đại hội cổ đông cụ thể  như  sau:

STT

 

Chỉ tiêu

ĐV tính

Thực hiện

2015

Năm 2016

Tỷ lệ (%)

KH

Thực hiện

KH 2016

Năm 2015

1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

45

52.5

52.5

100

116.7

2

Doanh thu

Tỷ đồng

846.32

1000

724.80

72.48

85.64

3

Lợi Nhuận trước thuế

Tỷ đồng

41.09

42.50

26.74

62.92

65.07

4

Lao động BQ

người

2350

2500

2200

88.0

93.61

5

TNhập BQ

Đ/ng

6.800.000

7.200.000

7.000.000

97.22

103

6

Cổ tức

%

30%

30%

30%

100

100

 

 - Vốn điều lệ: Trong năm công ty đã thực hiện tăng vốn từ 45 lên 52,5 tỷ theo đúng nghị quyết hội đồng quản trị, tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chỉ tiêu về doanh thu: Tổng doanh thu tiêu thụ đạt: 724,80tỷ đồng bằng 85,64% so với năm 2015 giảm 14.36% . Năm 2016 là năm không hoàn thành chỉ tiêu về giá trị SXKDvà lợi nhuận so với kế hoạch đặt ra do công ty không đánh giá được các khách hàng lớn dn đến nguồn hàng ít, hàng FOB và hàng singlun giảm, các đơn hàng ký đưnhỏ lẻ đơn giá thp.

- Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế: đạt 26,74 tỷ đồng bằng 65,07 % so với năm 2015 giảm 34.93% . Lợi nhuận sau thuế 23,14 tỷ đồng giảm so với năm 2015 là 32.12%.

 - Tình hình lao động:  Năm 2016 lao động của công ty giảm hơn so với năm 2015 còn 2.200 bằng 93,61% so với năm 2015 lao động giảm do khu vực lân cận có rất nhiều khu công nghip, các doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài  .

 - Thu nhập:  Lãnh đạo công ty rất quan tâm đến đời sống của người lao động bằng cách tăng thu nhập, giảm giờ làm. Thu nhập bình quân là 7.000.000 đồng/người/ tháng, so với năm 2015 tăng  3 % .

-         Chia cổ tức: Lãnh đạo công ty dự kiến mức chi cổ tức năm 2016 là 30%.

II – BAO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trong năm và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực về chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh đầy đủ kết quả SXKD, tình hình tài chính  và được trình bày theo các mẫu báo cáo  qui định của Bộ Tài chính .

Báo cáo tài chính  năm của công ty  được  công ty kiểm toán An ViÖt- chi nh¸nh H¶i Phßng kiÓm to¸n vµ sè liÖu b¸o c¸o ®· ®­îc ®iÒu chØnh theo kiÓm to¸n.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:     

 

Stt

 

Chỉ tiêu

 

ĐVT

Năm

 2015

Năm

 2016

%so sánh

2016/2015

1

Tổng doanh thu

Tr đ

846.322

724.807

85.64

2

Giá vốn

Tr đ

747.571

640.690

85.70

3

Chi phí Qlý

Tr đ

40.039

38.231

95.48

4

Chi phí bán hàng

Tr đ

22.620

23.159

102.3

5

Lợinhuậntrướcthuế

Tr đ

41.092

26.745

65.08

6

Thuế TNDN

Tr đ

7.000

3.602

51.45

7

Lợinhuận sau thuế

Tr đ

34.091

23.142

67.88

8

Hiệu quả SXKD

 

 

 

 

 

LơiNhuận / tổng tài sản

%

17.05

10.82

63.48

 

TSuấtLNtrướcthuế/TDT

%

4.86

3.69

76.00

 

TSuấtLNsauthuế/ TDT

%

4.03

3.19

79.26

 

Tsuất giávốn/TDT

%

88.33

88.39

100.07

 

TSuất CPQlý/ TDT

%

4.73

5.27

111.49

 

TSuấtCPbhàng/TDT

%

2.67

3.20

119.55

Năm 2016 công ty đã đạt được mức lợi nhuận là 26,745 tỷ bằng 65,08% so với cùng kỳ năm 2015 giảm 34,92%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 3,69% giảm so với năm 2015

24 % do lợi nhuận SXKD giảm.

- Tỷ suất giá vốn bán hàng trên doanh thu  88,39% tăng 0,07% so với năm 2015 do giá vốn tăng.

- Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu năm 2016 chiếm 5,27% tăng so với năm 2015 11,49%. do chi phí quản lý tăng.

- Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu là 3,20% tăng so với năm 2015 là 19,55%

 Như vậy các chỉ tiêu tỷ suất chi phí về giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng năm2017 lãnh đạo công ty cần xem xét có thể giảm chi phí bán hàng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để giảm giá vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi tiết một số chỉ tiêu chi phí chủ yếu như sau:                ĐV tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Tỷ lệ (%)

1

 Tiền lương

184.467

189.745

103%

2

BHXH, YT, TN

20.577

22.724

110.43%

3

Vật liệu phụ+VPP

1.567

1.310

83.59%

4

Khấu hao

10.756

10.235

95.16%

5

Công cụ, Phụ tùng

15.901

9.682

60.89%

6

Tiền điện

4.040

4.224

104.55%

7

Nhiên liệu

3.276

2.308

70.45%

8

Vận chuyển NL+TP

4.088

3.487

85.30%

9

Xuất nhập khẩu

10.514

10.325

98.20%

    

   -  Chi phí cho tiền lương là 189,745 tỷ đồng bằng 103% so với năm 2015 tăng 3 %. Năm 2016 lợi nhuận thấp hơn 2015 nhiều nhưng lãnh đạo công ty đã rất chú trọng chi cho quỹ tiền lương để giữ và thu hút lao động do sự cạnh tranh lao động ngay ngắt với hàng loạt các công ty khác chi vượt mc  trích quỹ tiền lương là 17,7 tỷ đồng.

  - Chi phí về đóng BHXH:  Công ty đã đóng BHXH  cho người lao động đến cuối năm 2016 là 2.200 người với tổng số tiền là: 22,72tỷ đồng, tăng 10,43 %. so với năm 2015 do mức lương tối thiểu vùng tăng hàng năm.

  - Chi phí vật liệu phụ và văn phòng phẩm 1,3 tỷ đồng so với năm 2015 giảm 16,4%

 - Chi phí khấu hao là: 10,23 tỷ đồng, bằng 95,16 % so với năm 2015

- Chi phí công cụ phụ tùng là 9,68 tỷ đồng bằng 60,89%  giảm so với năm 2015 39,1%

  - Chi phí điện sản xuất là: 4,22tỷ đồng tăng 0,45% so với năm 2015 giá điện tăng.

  - Chi phí nhiên liệu(than,xăng,dầu) là: 2,3 tỷ bằng 70,45% giảm so với năm 2015 29,5%  do công ty đầu tư mua hệ thống đốt lò hơi bằng phế liệu sẵn có thay thế đun than khu vực Đáp Cầu từ tháng 5 năm 2016

  - Chi phí vận chuyển nguyên liệu + thành phẩm là:3,48tỷ đồng bằng 85,30%  giảm so với năm 2015 14,7%

  - Chi phí XNK  chi 10,32 tỷ đồng giảm 0,2% so với năm 2015

  - Về đầu tư xây dựng: năm 2016 công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng tại khu vực Kinh Bắc 5,3tỷ đồng và đầu tư mua sắm thiết bị 5,6 tỷ đồng.

 

III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

       VÀ  CÔNG TY LIÊN KẾT.

Tổng công ty đã đầu tư vào công ty con và công ty liên kết là 39,530 tỷ trong đó:

1-     Công ty CP Đáp cầu –Yên phong

Đáp Cầu đang nắm giữ 33,34%  (30,068 t ỷ  đng)

Kết quả SXKD năm 2016:

-  Tổng doanh thu là: 112,48tỷ đồng tăng 16,13% so với năm 2015

-  Lợi nhuận trước thuế 17,05tỷ đồng tăng 13,52% so với năm 2015

 

2-     Công ty CP Đáp cầu – Gia Khánh.

  Đáp Cầu đang nắm giữ 21,66%  (3,374 tỷ đồng)

Kết quả SXKD năm 2016:

-  Tổng doanh thu là: 45,29 tỷđồng tăng 11,8% so với năm 2015

-  Lợi nhuận trước thuế  -2,72 tỷ.đồng

          3- Công ty CP Đáp cầu – Lục ngạn.

Đáp Cầu đang nắm giữ 31,61%  (4,9 tỷ đồng)

 Kết quả SXKD năm 2016:

-  Tổng doanh thu là: 50,91tỷ.đồng bng  92,68% so với năm 2015

-  Kết quả sản suất: - 14,64 t ỷđồng

- Lỗ luỹ kế đến ngày 31/12/2016 là  40,66 tỷ đồng   

       4 - Đầu tư vào công ty liên kết 1.2tỷ:

  Đáp Cầu nắm giữ 4,8% - (1,2 tỷ đồng)

Kết quả SXKD năm 2016:

-  Tổng doanh thu là: 34,93 tỷ  bằng 88,00 % so với năm 2015

-  Lợi nhuận:              - 678 triu đng

 

IV-  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT-BAN GIÁM ĐỐC :

 - Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hằng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

 - Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã  tuân thủ đúng  các  qui định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt đông sản xuất kinh doanh.Các thành viên trong HĐQT và ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.

 - Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng Công ty đã có hành động  linh hoạt và hiệu quả trong việc đưa ra các nghị quyết về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực. Bố trí xắp xếp xây dựng đội ngũ quản lý làm việc tốt nhất  với qui hoạch chung toàn hệ thống trong Tổng công ty và định hướng ổn định lâu dài tạo yếu tố yên tâm cho người lao động.

- Nhìn chung trong năn 2016 trước những khó khăn thách thức do suy thoái nền kinh tế, sự cạnh tranh, yêu cầu đòi hỏi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, nhà xưởng phải khang trang, thiết bị phải hiện đại- HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc, phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều lỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức kinh doanh có lãi nhưng đạt lãi thấp hơn so với kế hoạch.

- Ban kiểm soát cũng thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016 về các mặt của công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả,tiến bộ đạt được đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năn 2017.

  V-  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1.Các công tác đã thực hiện được trong năm 2016:

Năm 2016 ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để năm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

 - Tham dự các cuộc họp của HĐQT thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Kiểm tra chứng từ sổ sách  trong công tác kế toán, thống kê vật tư công cụ phụ tùng, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cũng như  báo cáo tài chính năm 2016.

       2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017 Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần may Đáp Cầu cần làm tốt nhiệm vụ sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị, định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của công ty.

 - Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ xung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong công việc điều hành, quản lý hoạt động sản suất kinh doanh của công ty.

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

    Kính thưa các vị đại biểu , thưa toàn thể các cổ đông

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát  năm 2016 của CTCP -Tổng Công ty  may Đáp Cầu . Kính trình  đại hội cổ đông thông qua.

  Kính chúc quí vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khoẻ -hạnh phúc , chúc Đại hội thành công tốt đẹp!                                                                  

       

        Trân trọng cảm ơn!                                                                                                                                                           

                                                                                   

                                                                                  T/M BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Thị Hương Lan                                                                   

 

Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04