Update: 21/03/2019
Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2019
Công bố thông tin danh sách các cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019, Theo số liệu của TTLKCK chốt ngày cuối cùng 15/03/2019.
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04