• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 15/06/2018
Chi cổ tức 2017
Tổng công ty may Đáp Cầu chi cổ tức bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 đến 23 tháng 6 Khi nhận cổ tức cổ đông xuất trình CMND và sổ cổ đông
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04