Update: 15/06/2018
Chi cổ tức 2017
Tổng công ty may Đáp Cầu chi cổ tức bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 đến 23 tháng 6 Khi nhận cổ tức cổ đông xuất trình CMND và sổ cổ đông
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04