• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 16/09/2019
Điều chỉnh theo yêu cầu của trung tâm lưu ký chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04