• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 24/03/2017
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị CTCP tổng công ty may Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thời gian: 9h00' ngày 08/04/2017 Địa điểm: hội trường tầng 2- - Trụ sở chính của công ty Địa chỉ: Khu 6 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng quản trị CTCP tổng công ty may Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thời gian: 9h00' ngày 08/04/2017
Địa điểm: hội trường tầng 2- - Trụ sở chính của công ty
Địa chỉ: Khu 6 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04