• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 05/07/2019
Thông báo đăng ký chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04