Update: 05/07/2019
Thông báo đăng ký chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04